Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

 

อ่านและดาวน์โหลด e-book หลักสูตรสถานศึกษา
(หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พ.ศ.2554)

  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 ภาษาต่างประเทศ
วิชาหน้าที่พลเมืองภาคเรียนที่ 2/2557
 
 
ตรวจสอบข้อมูลวิชาเพิ่มกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2/57
   
ระบบข้อมูล/สารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ภาค2/57 ดำเนินการตามขั้นตอนและส่งไฟล์ให้เสร็จสิ้น 31 ส.ค.57
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการเรียน Word
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำเอกสาร Word
ตัวอย่างแบบปกเอกสาร Word
 
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2557
[โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2557]  
 
 
กลุ่มสาระดาวน์โหลดข้อมูลการจัดการเรียนรู้ภาค 2/57 ส่งข้อมูลภายให้วิชาการวันที่ 31 ก.ค. 57
ข้อมูลรายวิชาการจัดการเรียนการสอนภาค 2/57>>> ไฟล์ pdf      ไฟล์ Excel
แบบฟอร์มสำหรับกลุ่มสาระฯ กรอกข้อมูล >>>   ไฟล์ Excel       
 
 
 
ข้อมูลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการประชุม25มิ.ย.57
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ ภาค2/57
แผนการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ภาค2/57
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี57
คำสั่ง 513/2557 แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการนักเรียน
 
ข้อมูลหลักสูตรโรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง 2557)
ไฟล์ Word เอกสารหลักสูตร ฉบับเต็ม (406 หน้า)
 
 
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์งานวันวิชาการปีการศึกษา 2556
ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[ชั้น ม. 1]   [ชั้น ม.2]  [ชั้น ม. 3]  [ชั้น ม. 4]   [ชั้น ม. 5]   [ชั้น ม. 6]  
 
เอกสารระบบนิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนผังกระบวนการนิเทศ   2. ตัวอย่างกำหนดการจัดทำแผน   3. แบบฟอร์มเขียนแผน  4. แบบประเมินแผน
5. เทคนิคการเขียนแผน        6. แผนผังการบริหารหลักสูตร       7. แบบฟอร์มเขียนแผน(Word)
 
 
 
 
เอกสารหลักสูตร
ตัวอย่างการขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ปลาย
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น
รายวิชาเพิมเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย
       
 
  
ดูแลระบบโดย : นายวิชัย ราชธานี หัวหน้าฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

www.pccns.in.th/curriculum