ตรวจสอบข้อมูลและดาวน์โหลดใบอนุญาตเอกสารประกอบการสอนภาคเรียนที่ 1 /2558
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
 
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ (หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558)
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ ม.5 ปีการศึกษา 2558 (หลักสูตร ม.ปลาย ฉบับปรับปรุง 2557)
 
 
ข้อมูล/แบบฟอร์ม ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2558
ข้อมูลวิชาเพิ่มกลุ่ม 2 และภาษาต่างประเทศภาษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอน
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนมัติจัดทำเล่มเอกสาร  
แบบฟอร์มตัวอย่างปกเอกสารประกอบการสอน  
การจัดรูปแบบหน้าปกเอกสาร  
แบบประเมินหลักสูตร ม.ต้น(สำหรับครูผู้สอน)  
   
 
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ จภ.นศ.ภาคเรียนที่ 1 File Pdf ปีการศึกษา 2558 ส่งที่ e-mail : wichai54@hotmail.com
 
   
 
ระบบข้อมูล/สารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
   
ข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้สื่อในสถานศึกษาภาค 2/57
ตรวจสอบข้อมูลวิชาเพิ่มกลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดภาพถ่ายที่บันทึกโดย: ครูวิชัย ราชธานี
 
ข้อมูลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการประชุม25มิ.ย.57
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ ภาค2/57
แผนการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ภาค2/57
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี57
คำสั่ง 513/2557 แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการนักเรียน
 
ข้อมูลหลักสูตรโรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง 2557)
ไฟล์ Word เอกสารหลักสูตร ฉบับเต็ม (406 หน้า)
 
 
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์งานวันวิชาการปีการศึกษา 2556
ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[ชั้น ม. 1]   [ชั้น ม.2]  [ชั้น ม. 3]  [ชั้น ม. 4]   [ชั้น ม. 5]   [ชั้น ม. 6]  
 
เอกสารระบบนิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนผังกระบวนการนิเทศ   2. ตัวอย่างกำหนดการจัดทำแผน   3. แบบฟอร์มเขียนแผน  4. แบบประเมินแผน
5. เทคนิคการเขียนแผน        6. แผนผังการบริหารหลักสูตร       7. แบบฟอร์มเขียนแผน(Word)
 
 
 
 
เอกสารหลักสูตร
ตัวอย่างการขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ปลาย
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น
รายวิชาเพิมเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย
       
 
  
ดูแลระบบโดย : นายวิชัย ราชธานี หัวหน้าฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

www.pccns.in.th/curriculum