กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

มาตรฐาน
ตัวชี้วัด
ค ๑.๑ ม.๑/๑ ระบุหรือยกตัวอย่าง และเปรียบเทียบจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ ศูนย์ เศษส่วนและทศนิยม             
ม.๑/๒ เข้าใจเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม และเขียนแสดงจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (scientific notation)   
ม.๒/๑ เขียนเศษส่วนในรูปทศนิยมและเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
ม.๒/๒ จำแนกจำนวนจริงที่กำหนดให้และยกตัวอย่างจำนวนตรรกยะ และจำนวนอตรรกยะ
ม.๒/๓ อธิบายและระบุรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริง
ม.๒/๔ ใช้ความรู้เกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละในการแก้โจทย์ปัญหา
ม.๓/-
ม.๔-๖/๑ แสดงความสัมพันธ์ของจำนวนต่าง ๆ ในระบบจำนวนจริง
ม.๔-๖/๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
ม.๔-๖/๓ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะและจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
ค ๑.๒ ม.๑/๑ บวก ลบ คูณหารจำนวนเต็ม และนำไปใช้แก้ปัญหา ตระหนัก ถึงความสมเหตุ สมผลของคำตอบอธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ของการบวก กับการลบ การคูณกับการหารของจำนวนเต็ม
ม.๑/๒ บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนและทศนิยมและนำไปใช้แก้ปัญหาตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการบวก การลบ การคูณ การหาร และบอกความสัมพันธ์ ของการบวกกับการลบ การคูณกับการหารของเศษส่วน และทศนิยม
ม.๑/๓ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการยกกำลังของจำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม
ม.๑/๔ คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกัน และเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
ม.๒/๑ หารากที่สอง และรากที่สามของจำนวนเต็มโดยการแยกตัวประกอบ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึง ความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ม.๒/๒ อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการหารากที่สองและรากที่สามของจำนวนเต็มเศษส่วนและทศนิยม บอกความสัมพันธ์ของการยกกำลังกับการหารากของจำนวนจริง
ม.๓/-
ม.๔-๖/๑. เข้าใจความหมาย และหาผลลัพธ์ที่เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนจริง จำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์
ค ๑.๓ ม.๑/๑ ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงใช้ในการพิจารณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้จากการคำนวณ
  ม.๒/๑ หาค่าประมาณของรากที่สองและรากที่สามของจำนวนจริงและนำไปใช้ในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
  ม.๓/-
  ม.๔-๖/๑ หาค่าประมาณของจำนวนจริงที่อยู่ในรูปกรณฑ์ และจำนวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้วิธีการคำนวณที่เหมาะสม
ค ๑.๔ ม.๑/๑ นำความรู้และสมบัติเกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในการแก้ปัญหา
ม.๒/๑ บอกความเกี่ยวข้องของจำนวนจริง จำนวนตรรกยะและจำนวนอตรรกยะ
ม.๓/-
ม.๔-ู๖/๑ เข้าใจสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก การคูณ การเท่ากัน การไม่เท่ากันและนำไปใช้ได้
ค ๒.๑ ม.๑/-
ม.๒/๑ เปรียบเทียบหน่วยความยาวหน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ม.๒/๒ คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้ำหนักได้ อย่างใกล้เคียง และอธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
ม.๒/๓ ใช้การคาดคะเน เกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม
ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ม.๓/๒ หาปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม
ม.๓/๓ เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ม.๓/๔ ใช้การคาด คะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ม.๔-ู๖/๑ ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วน-ตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง
ค ๒.๒ ม.๑/-
ม.๒/๑ใช้ความรู้เกี่ยวกับความยาว และพื้นที่แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ
ม.๓/๑ ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ
ม.๔-ู๖/๑ แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับระยะทางและความสูงโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณมิติ
ค ๓.๑ ม.๑/-
ม.๒/๑ เปรียบเทียบหน่วยความยาวหน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ม.๒/๒ คาดคะเนเวลา ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตรและน้ำหนักได้ อย่างใกล้เคียง และอธิบายวิธีการที่ใช้ในการคาดคะเน
ม.๒/๓ ใช้การคาดคะเน เกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง เหมาะสม
ม.๓/๑ หาพื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก
ม.๓/๒ หาปริมาตรของปริซึมทรงกระบอก พีระมิด กรวยและทรงกลม
ม.๓/๓ เปรียบเทียบหน่วยความจุ หรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบ และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม
ม.๓/๔ ใช้การคาด คะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ม.๔-ู๖/๑ ใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วน-ตรีโกณมิติของมุมในการคาดคะเนระยะทางและความสูง
ค ๓.๒ ม.๑/๑ สร้างและบอกขั้นตอนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
ม.๑/๒ สร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตและบอกขั้นตอนการสร้างโดยไม่เน้นการพิสูจน์
ม.๑/๓ สืบเสาะ สังเกต และคาดการณ์เกี่ยวกับสมบัติทางเรขาคณิต
ม.๑/๔ อธิบายลักษณะของ รูปเรขาคณิตสามมิติจากภาพที่กำหนดให้
ม.๑/๕ ระบุภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า (front view) ด้านข้าง (side view) หรือด้านบน (top view) ของรูป เรขาคณิตสามมิติที่กำหนดให้
ม.๑/๖ วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิต สามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบนให้
ม.๒/-
ม.๓/๑ อธิบายลักษณะและสมบัติของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และ ทรงกลม
ม.๔-๖/-
ค ๓.๓ ม.๑/-
ม.๒/๑ ใช้สมบัติเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูป สามเหลี่ยม และสมบัติของเส้นขนานในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
ม.๒/๒ ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และบทกลับในการให้เหตุผลและแก้ปัญหา
ม.๒/๓ เข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิตใน เรื่องการเลื่อนขนาน การสะท้อน และการหมุน และนำไปใช้
ม.๒/๔ บอกภาพที่เกิดขึ้นจากการ เลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนรูปต้นแบบ และอธิบายวิธีการที่จะได้ภาพที่ปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพนั้นให้
ม.๓/๑ ใช้สมบัติของ รูปสามเหลี่ยมคล้ายในการให้เหตุผล และการแก้ปัญหา
ม.๔-๖/-
ค ๔.๑ ม.๑/๑ วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูปที่กำหนดให้
  ม.๒/-
  ม.๓/-
  ม.๔-๖/๑ มีความคิดรวบยอดในเรื่องเซตและการดำเนินการของเซต
  ม.๔-๖/๒ เข้าใจและสามารถใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย
  ม.๔-๖/๓ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เขียนแสดงความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ และสมการ
  ม.๔-๖/๔ เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด
  ม.๔-๖/๕ เข้าใจความหมายของลำดับเลขคณิต และลำดับเรขาคณิตหาพจน์ต่างๆของลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต และนำไปใช้
ค ๔.๒ ม.๑/๑ แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร-เดียวอย่างง่าย
ม.๑/๒ เขียนสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวจากสถานการณ์ หรือปัญหาอย่างง่าย
ม.๑/๓ แก้โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้น ตัวแปรเดียวอย่างง่าย พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ม.๑/๔ เขียนกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากแสดงความเกี่ยวข้องของปริมาณสองชุดที่กำหนดให้
ม.๑/๕ อ่านและแปลความหมายของกราฟบนระนาบในระบบพิกัดฉากที่กำหนดให้